"שובה ישראל": עיון ספרות-היסטורי בנבואה המסכמת את ספר הושע (יד, ב-י)

18.00 פרופ׳ שון זליג אסטר
פרופ׳ שון זליג אסטר
המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה
השידור יתחיל במועד שנקבע בתוכניה